Gợi ý các đề tài Tài chính – Ngân hàng

Một vài đề tài tham khảo của ngành Tài Chính _ Ngân Hàng

Các đề tài báo cáo tốt nghiệp cho mảng Tài chính ngân hàng (Bank)

 1. Phân tích tài chính đối với khách hàng vay vốn tại ngân hàng.
 2. Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng
 3. Phân tích nghiệp vụ tín dụng khách hàng tại ngân hàng
 4. Tái cấu trúc vốn tại ngân hàng
 5. Hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng
 6. Quản trị rủi ro trong ngân hàng.
 7. Xây dựng và quản trị danh mục đầu tư.
 8. Hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
 9. Rủi ro lãi suất ở NH …
 10. Đánh giá việc tuân thủ qui định về đảm bảo tiền vay ở các tổ chức tín dụng
 11. Ứng dụng nghiệp vụ hoán đổi lãi suất


Các đề tài báo cáo tốt nghiệp mảng Tài chính doanh nghiệp (Corporation)

 1. Nâng cao khả năng huy động nguồn vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam
 2. Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn tại công .
 3. Giải pháp tăng cường huy động vốn và sử dụng các nguồn tài chính cho………
 4. Hoàn thiện phương pháp định giá Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện
 5. Đổi mới cơ chế quản lý vốn tại……..
 6. Hoàn thiện quản lý tài chính của………..
 7. Xây dựng và Hoàn thiện kế hoạch tài chính ngắn hạn tại …
 8. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay.
 9. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty……….
 10. Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại……
 11. Tăng cường huy động nguồn lực tài chính cho……
 12. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại……..
 13. Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính………
 14. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty……
 15. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại công ty…..
 16. Nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại…..
 17. Tái cấu trúc vốn tại…
 18. Giải pháp giảm chi phí sử dụng vốn, nâng cao giá trị công ty…
 19. Giải pháp giảm thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại …
 20. Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho công ty …
 21. Giải pháp hạn chế rủi ro tài chính trong …
 22. Sử dụng hiệu quả các loại đòn bẩy để nâng cao giá trị công ty…
 23. Lập kế hoạch tài chính cho công ty… nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.
 24. Quản trị rủi ro tín dụng thương mại…
 25. Xây dựng và quản trị danh mục đầu tư.
 26. Chính sách cổ tức và tác động của chính sách cổ tức đến giá trị công ty …
 27. Sử dụng công cụ tài chính phái sinh để phòng ngừa rủi ro tại công ty…
 28. Hoạch định ngân sách đầu tư tối ưu cho công ty …

Các đề tài báo cáo tốt nghiệp mảng Tài chính doanh nghiệp _ công ty Tài Chính (Financial Corporation)

 1. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác môi giới ở công ty chứng khoán…
 2. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính tại Cty cho thuê tài chính.

Các đề tài luận văn tốt nghiệp mang tầm vĩ mô

 1. Giải pháp kiểm soát lạm phát để phát triển kinh tế ở VN trong giai đoạn hiện

Một số đề tài Dichvuthuctap.com đã làm

 1. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty A.
 2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty A
 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty B
 4. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty B.
 5. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính đối với công ty C.
 6. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh toán tại công ty D.
 7. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty A.
 8. Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại công ty A.
 9. Thực trạng và giải pháp công tác quản trị các khoản phải thu tại Công ty X
 10. Các giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty Z.
 11. Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty X.
 12. Hoàn thiện công tác phân bổ lợi nhuận tại công ty X.
 13. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính phục vụ cho hoạt động quản trị tại công ty A.
 14. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính công ty trong điều kiện hiện nay- Thực trạng và giải pháp tại công ty X.
 15. Cơ cấu vốn tại công ty A – Thực trạng và giải pháp
 16. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty X trong điều kiện hội nhập.
 17.  Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranhcủa công ty X trong điều kiện hội nhập.
 18. Giải pháp tài chính nhằm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.
 19. Một số giải pháp đảm bảo an toàn tài chính tại công ty Z trong quá trình hội nhập.
 20. Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công ty A.
 21. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý vật tư – hàng hóa tại Công ty X.
 22. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại công ty K.
 23. Các giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển tại công ty X.
 24. Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại công ty X.
 25. Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho thuê tài chính đối với các công ty nhỏ và vừa tại Công ty cho thuê tài chính A.
 26.  Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản ngắn hạn tại công ty Y.
 27. Thực trạng và giải pháp công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty A
 28. Chi phí sử dụng vốn của công ty A- Thực trạng và giải pháp.
 29. Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính tại công ty A.
 30. Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Công ty Y.
 31. Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh việc cổ phần hóa tại Công ty X.
 32. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty X.
 33. Thực trạng và giải pháp cho việc phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty A
 34. Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty B.
 35. Giải pháp nhằm mở rộng kênh phân phối và tăng doanh thu của công ty A.
 36. Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản thuê tài chính tại công ty X.
 37. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tại công ty X.

Gợi ý thêm một số đề tài về Tài Chính khi thực tập tại Doanh Nghiệp

 • Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp (có thể cụ thể hoá vào từng loại hình DN )
 • Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp (có thể cụ thể hoá vào từng loại hình DN)
 • Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam (cụ thể hoá cho DN vừa và nhỏ, DN có vốn đầu tư nước ngoài)
 • Giải phỏp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài chớnh trong DN Nhà nước A… ở VN hiện nay
 • Thực trạng và giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng thanh toán tại (DN….)
 • Thực trạng và giải pháp chủ yếu tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho tại công ty A
 • Các giải pháp chủ yếu tăng cường quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm tại công ty B
 • Các giải pháp tài chính chủ yếu nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu tại công ty Z
 • Phân chia lợi tức cổ phần – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tại công ty, Ngân hàng cổ phần Y
 • Nâng cao chất lượng công tác phân tích tình hình tài chính các DN phục vụ cho hoạt động tín dụng, đầu tư Tại doanh nghiệp VN hiện nay (có thể cụ thể hoá ở các loại hình doanh nghiệp….)
 • Đổi mới cơ cấu vốn tại công ty ABC
 • Giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho các DN (cụ thể hoá các loại hình DN) trong điều kiện hội nhập
 • Giải pháp tài chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN (…cụ thể hoá các loại hình DN) trong điều kiện hội nhập
 • Một số giải pháp đảm bảo an ninh tài chính DN Việt Nam trong quá trình hội nhập.
 • Công tác quản trị các khoản phải thu tại công ty ABC…Thực trạng và giải pháp
 • Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt tại công công ty ABC…
 • Phân tích tài chính trong doanh nghiệp ABC – Thực trạng và giải pháp
 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính phục vụ cho hoạt động quản trị trong doanh nghiệp ABC
 • Giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại Công ty …
 • Các giải pháp  chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư – hàng hoá tại Công ty …..
 • Giải pháp sử dụng đòn bẩy tài chính để nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty ABC …
 • Các giải pháp huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển tại Công ty…
 • Huy động vốn tại công ABC – Chính sách và  giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn.
 • Giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hiệu quả hoạt động cho thuê tài chính đối với các DN nhỏ và vừa tại công ty cho thuê tài chính ABC ở VN
 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị tài sản trong DN ABC…..
 • Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản ngắn hạn tại doanh nghiệp ABC…
 • Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại DN….Thực trang và giải pháp
 • Chi phí sử dụng vốn trong các doanh nghiệp ABC… ở VN. Thực trạng và giải pháp
 • Công tác xác định giá trị DN tại tổ chức định giá ….ở VN hiện nay, thực trạng và giải pháp
 • Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa tài chính trong các doanh nghiệp ABC
 • Các giải pháp nâng cao việc thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp…..
 • Hoàn thiện phương pháp đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư dài hạn tại Công ty Y
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty X
 • Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự báo và hoạch định tài chính tại Công ty Z
 • Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Công ty Y
 • Phân phối lợi nhuận sau thuế tại Công ty A – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Công ty B
 • Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh, TP…
 • Giải pháp tài chính nhằm mở rộng kênh phân phối và tăng doanh thu của DN
 • Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản thuê tài chính tại DN
 • Quản trị nguồn vốn dài hạn tại tại Công ty X – Thực trạng và giải pháp
 • Phương pháp định giá bất động sản tại công ty định giá X. Thực trạng và giải pháp
 • Phương pháp định giá máy móc thiết bị tại công ty định giá X. Thực trạng và giải pháp
 • Chính sách tài chính thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản
 • Đánh giá tác động của chính sách tiền tệ tới hoạt động đầu tư của DN X
 • Hoàn thiện qui trình mua bán nợ tại công ty X.
 • Xác lập cơ chế tài chính giữa công ty mẹ và công ty con trong Tổng công ty X
 • Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thanh tra, kiểm tra công tác tài chính của DN X
 • Nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư tại doanh nghiệp X : Thực trạng và giải pháp
 • Chính sách thuế đối với hoạt động mua bán chuyển nhượng bất động sản đầu tư của DN X. Thực trạng và giải pháp
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp thông qua biện pháp M&A của doanh nghiệp X
 • Hoàn thiện qui trình định giá doanh nghiệp tại công ty X.
 • Giải pháp tài chính nhằm chống bị thâu tóm tại DN X (đang ở trên sàn )
 • Giải pháp tài chính nhằm sáp nhập hợp nhất giữa DN X với các doanh nghiệp trong tương lai
 • Định giá doanh nghiệp nhằm thực hiện hoạt động M&A tại công ty X

Gợi ý thêm một số đề tài về Tài Chính khi thực tập tại Ngân hàng

 • Định hướng và giải pháp phát triển hệ thống thanh toán qua ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế.
 • Giải pháp nhằm hoàn thiện và mở rộng dịch vụ thanh toán thẻ NH
 • Mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng séc thanh toán trong nền kinh tế
 • Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay để tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng tín dụng của NHTM
 • Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ kế toán cho thuê tài chính tại NH
 • áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế trong nghiệp vụ kế toán trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro của NHTM tại Việt Nam.
 • Giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm hạn chế rủi ro đối với nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ tại NH
 • Ứng dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào nghiệp vụ kế toán ngoại tệ của các NHTM Việt nam.
 • Nghiệp vụ kế toán phương thức tín dụng chứng từ theo thông lệ quốc tế.
 • Xây dựng quy trình kế toán đối với các hoạt động kinh doanh đối ngoại của NHTM.
 • Phát triển hệ thống thanh toán liên ngân hàng để kết nối với hệ thống thanh toán toàn cầu và khu vực.
 • Nâng cao chất lượng hệ thống thanh toán điện tử của các NHTM nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý và điều hoà vốn.
 • Hoàn thiện và mở rộng phương thức TTBT giữa các NH nhằm hỗ trợ cho nghiệp vụ thanh toán thẻ ngân hàng.
 • Kinh nghiệm tổ chức thanh toán bù trừ séc của các nước và những khuyến nghị định hướng cho Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch hoá và điều hành vốn kinh doanh thông qua hệ thống thanh toán của ngân hàng.
 • Vận dụng các nguyên tắc Basel trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của NHTM
 • Vận dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ trong các NHTM Việt Nam
 • Thoả ước Basel và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho các NHTM Việt Nam
 • Chuẩn mực kế toán quốc tế về kế toán ngoại tệ và ứng dụng trong kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ tại NHTM Việt Nam.
 • Chuẩn mực kế toán về kế toán nghiệp vụ đầu tư và những định hướng cho các NHTM Việt Nam.
 • Vận dụng các chuẩn mực và thông lệ kế toán quốc tế trong tổ chức kinh doanh các nghiệp vụ phái sinh tiền tệ của các NHTM Việt Nam.
 • Đánh giá về chính sách quản lý ngoại hối và các hoạt động kinh doanh ngoại tệ của hệ thống NHTM Việt Nam nhìn từ góc độ của kiểm toán quốc tế.
 • Lý luận và thực tiễn về trình tự thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính của NHTM VN
 • Kiểm toán nội bộ nhằm tăng cường quản lý an toàn hoạt động kho quỹ trong hệ thống NH VN.
 • Giải quyết mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ của các NHTM với hoạt động thanh tra của NHNN nhằm giám sát hiệu quả hoạt động ngân hàng.
 • Chuẩn mực kế toán về vốn chủ sở hữu với vấn đề quản lý chỉ tiêu an toàn vốn đối với các TCTD Việt nam
 • Kế toán nghiệp vụ huy động vốn và vấn đề quản lý thanh khoản và khả năng thanh toán của các TCTD Việt Nam.
 • Giải pháp phát triển loại hình tài khoản tiền gửi cá nhân và phát triển các dịch vụ ngân hàng cho khu vực dân cư.
 • Quản lý hệ số đòn bẩy của các TCTD từ góc độ kế toán huy động vốn
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn nói chung và hoàn thiện kế toán huy động vốn nói riêng tại NH
 • Xây dựng và hoàn thiện nghiệp vụ kế toán phát hành giấy tờ có giá của các TCTD trên cơ sở vận dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam.
 • Quản lý chất lượng tín dụng và trích lập dự phòng rủi ro thông qua phân loại nợ dựa trên số liệu của kế toán nghiệp vụ cho vay tại các NHTM
 • Giải pháp trong công tác kế toán và quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KD của công ty tài chính NH
 • Giải pháp tăng thu tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam.
 • Giải pháp nhằm mở rộng và phát triển dịch vụ NH thông qua kênh kế toán nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD tại NH
 • Đánh giá hoạt động tài chính và kết quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam theo chuẩn mực kế toán và định hướng hoàn thiện.
 • Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các TCTD Việt nam.
 • Lập và công bố báo cáo tài chính của các NHTM theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế nhằm minh bạch hoá thông tin về hoạt động ngân hàng.
 • Phân tích báo cáo tài chính của một NHTM và chuẩn hoá các chỉ tiêu phân tích để đáp ứng thông tin cho quản trị và điều hành ngân hàng.
 • Kế toán với ác giải pháp mở rộng và phát triển dịch vụ tài chính của NHTM thông qua hệ thống NH bán lẻ.
 • Đổi mới phương pháp chứng từ trong kế toán ngân hàng trong điều kiện tin học hoá và hội nhập quốc tế.
 • Đánh giá quy trình hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp từ góc độ công nghệ thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin cho quản trị ngân hàng – hướng hoàn thiện.
 • ứng dụng công nghệ tin học trong ngân hàng và khả năng phát triển các dịch vụ NH hiện đại.
 • Thực trạng ứng dụng tin học trong nghiệp vụ kế toán giao dịch của NHTM Việt nam và giải pháp nâng cao hiệu quả.
 • Giải pháp hoàn thiện các phương pháp kế toán ở các TCTD Việt Nam trong điều kiện ứng dụng công nghệ tin học.
 • Xây dựng bộ máy kế toán ngân hàng và vấn đề phân công lao động kế toán ở các NHTM trong xu thế hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ mới.
 • Chuẩn mực kế toán và xử lý đối với phương pháp tính lãi cộng dồn dự thu, dự trả của các NHTM.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản cố định trong hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua nghiệp vụ kế toán TSCĐ – giải pháp hoàn thiện.
 • Kế toán XDCB trong NHTM với công tác quản lý hoạt động XDCB nhằm hạn chế tiêu cực, thất thoát.
 • Kế toán các khoản phải thu, phải trả và hiệu quả quản lý các nguồn lực tài chính của các TCTD Việt Nam.
 • Kế toán trong quản lý tài sản thế chấp và xử lý tài sản đảm bảo nợ vay với việc quản lý an toàn tín dụng của các NHTM Việt Nam.

dichvuthuctap.com

Chia sẻ:
Đánh giá:
4.3/5 - (10 bình chọn)

VỀ DỊCH VỤ THỰC TẬP
---

Hỗ trợ xin Xác Nhận Thực Tập

Nếu bạn đang cần xin dấu mộc xác nhận thực tập. Hãy để Dịch Vụ Thực Tập giúp bạn. Với nhiều công ty nhiều ngành nghề, Dịch Vụ Thực Tập là một sự lựa chọn hoàn hảo

Giới thiệu

Dịch vụ thực tập là gì? Đóng vai trò như thế nào? Tại sao bạn nên chọn Dichvuthuctap.com

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hãy làm những công việc mình cần!
Viết báo cáo, dichvuthuctap.com lo

ĐỂ LẠI THÔNG TIN
Nếu bạn chưa định hình được, hãy liên hệ với Dichvuthuctap.com! Tụi mình sẽ hỗ trợ giúp bạn có 1 cái nhìn rõ ràng hơn về điều định làm và những điều bạn nhận được:
Sự tư vấn nhiệt tình để bạn có sự am hiểu hơn
Quy trình khi bạn đăng ký tại Dichvuthuctap
Báo giá chi tiết và thời gian hoàn thành báo cáo


  Địa chỉ

  HCM: Vinhome Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

  HN: Đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

  ĐN: Lê Duẩn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

  Thời gian làm việc

  Thứ hai – Thứ bảy:
  08:00 AM – 22:00 PM
  Chủ nhật:
  18:00 AM – 21:00 PM

  Liên hệ

  Mail: support@dichvuthuctap.com
  Tel: 0936.158.578

  FB YOUTUBE
  LIÊN HỆ TƯ VẤN