Quản trị Marketing khái niệm và vai trò

Cơ sở lý luận về Quản Trị Marketing, khái niệm và vai trò đối với doanh nghiệp