Kiểm Tra Đạo Văn tại Dịch Vụ Thực Tập

Các bài cáo tốt nghiệp, khóa luận của các bạn, các anh chị sinh viên được kiểm tra đạo văn khi đăng ký làm bài tại Dịch Vụ Thực Tập: