Đề cương chi tiết là gì?

Đề cương chi tiết là gì? Tại sao đề cương chi tiết lại quan trọng nhất bài báo cáo?